ประกาศการให้บริการเงินกู้สามัญATM และเงินฝาก

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด

                ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด และธนาคารธนชาต จำกัด ได้จัดให้มีการบริการเงินกู้และเงินฝากแก่สมาชิกผ่านระบบ ATM โดยปัจจุบันธนาคารธนชาต จำกัด ได้แจ้งยกเลิกการให้บริการซึ่งจะมีผลวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป สหกรณ์ฯจึงได้มีการทำข้อตกลงร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด ในการให้บริการเงินกู้และเงินฝากแก่สมาชิก ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้งระบบ

               ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป สมาชิกที่มีความประสงค์ใช้บริการเงินกู้สามัญ ATM หรือเงินฝาก สามารถรับการให้บริการได้ที่สำนักงานสหกรณ์ฯ และเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว สหกรณ์ฯจะทำการแจ้งให้ทราบต่อไป

                             

 

Go to top