แสดง # 
# ชื่อ
1 ประกาศฯเรื่องนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
2 ประกาศผลการอุทธรณ์ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประจำปี 2565
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้ง ประจำปี 2565
4 ประกาศรับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2565
5 ยกเลิกประกาศการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2565
6 สส.ชสอ.รับสมัครบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ
7 สหกรณ์ฯรับสมัครรับเลือกตั้งกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2561
8 สหกรณ์ฯกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
Go to top