คณะกรรมการดำเนินการ

 

 คณะกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด

ชุดที่ 33/2566

ธราภพ

 

นายธราภพ  วีระประทีป
ประธานกรรมการ

 

ประทด   มชย

นายประทัด  ผาลี
รองประธานกรรมการ

 นายมีชัย  โสกันทัต
รองประธานกรรมการ

สนทรราช   อภสทธ 

นายสุนทร  ราชโยธา
เหรัญญิก

 

 นายอภิสิทธิ์  เกษเกษร

เลขานุการ

     
กรรมการเงินกู้
  เสถยร  
 ว่าที่ ร.ต.เสถียร พยุงตน
   ประธานกรรมการเงินกู้  

สญจอหณ   ธนรฐ
นายสัญจอห์ณ ราชมี
กรรมการเงินกู้

  นายธนรัฐ  บุตตะแสง
กรรมการเงินกู้
ภาคภม   นกร
นายภาคภูมิ  พิลาแดง
กรรมการเงินกู้
 

นายนิกร  สุรนาทชยานันท์
เลขานุการกรรมการเงินกู้

     
กรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์
 
พยง
 
 นายพยุง  โพธิ์ชัย
ประธานกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์

ธรนาท   ชยทว 
นายธีรนาถ ธัมมนทีธนัฌชานนท์
กรรมการการศึกษา
และประชาสัมพันธ์
  นายชัยทวี  บุบผา
กรรมการการศึกษา
และประชาสัมพันธ์

เศรษฐ

   ภวนย
นายเศรษฐ์  คุณทาบุตร
กรรมการการศึกษา
และประชาสัมพันธ์
 
นายภูวนัย  กุลบุตร
เลขานุการ
กรรมการการศึกษา   
และประชาสัมพันธ์

 

Go to top