คณะกรรมการดำเนินการ

 

 คณะกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด

ชุดที่ 32/2565

ธราภพ

 

นายธราภพ  วีระประทีป
ประธานกรรมการ

 

ประทด   มชย

นายประทัด  ผาลี
รองประธานกรรมการ

 

นายสุนทร  แดนดี

รองประธานกรรมการนายมีชัย  โสกันทัต
รองประธานกรรมการ

สนทรราชโยธา   อภสทธ 

นายสุนทร  ราชโยธา
กรรมการและเหรัญญิก

 

 นายอภิสิทธิ์  เกษเกษร

กรรมการและเลขานุการ

     
กรรมการเงินกู้
  เสถยร
 
 ว่าที่ ร.ต.เสถียร พยุงตน
   ประธานกรรมการเงินกู้  

สนทร   สญจอหณ
นายสุนทร  แดนดี
รองประธานกรรมการเงินกู้

  นายสัญจอห์ณ ราชมี
กรรมการเงินกู้
ธนรฐ   นกร
นายธนรัฐ  บุตตะแสง
กรรมการเงินกู้
 

นายนิกร  สุรนาทชยานันท์
เลขานุการกรรมการเงินกู้

     
กรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์
 
อดล
 
 ว่าที่ ร.ต.อดุลย์  สุชัยราช
ประธานกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์

ชพวานนท   ชยทว 
นายชีพวานนท์  โชติการพิพัฒน์
รองประธานกรรมการการศึกษา
และประชาสัมพันธ์
  นายชัยทวี  บุบผา
กรรมการการศึกษา
และประชาสัมพันธ์

สมศกด

   สจตรายอ
นายสมศักดิ์  งามสวัสดิ์
กรรมการการศึกษา
และประชาสัมพันธ์
 
นางสุจิตรา  ไชโยแสง
เลขานุการ
กรรมการการศึกษา   
และประชาสัมพันธ์

 

Go to top