ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

คำร้องดำเนินการ

ใบสมัครสมาชิก  เอกสารประกอบ

                          ข้าราชการ  1. สำเนาบัตรข้าราชการ  2. สำเนาทะเบียนบ้าน  3. สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด

                          พนักงานราชการ  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  2. สำเนาทะเบียนบ้าน  3. สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด

                                                4. สัญญาจ้าง

ใบสมัครสมาชิกสมทบ   เอกสารประกอบ  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  2. สำเนาทะเบียนบ้าน

คำขอกู้สามัญ                        

คำขอกู้สามัญเพื่อสวัสดิการ เอกสารประกอบ 

                          ข้าราชการ  1. สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประจำตัวประชาชน  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 

                                              3. สำเนาทะเบียนสมรส(กรณีสมรส)  4. สำเนาใบหย่า (กรณีหย่า) 

                                              5. สำเนาใบมรณบัตร (กรณีหม้าย)  6. สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด

                          พนักงานราชการ  ใช้เอกสารแบบเดียวกับข้าราชการตามข้อ 1 - 6 พร้อมด้วยสัญญาจ้าง   

                          ผู้ค้ำประกัน  ใช้เอกสารแบบเดียวกับข้าราชการตามข้อ 1 - 5 

คำขอกู้พิเศษ

หนังสือแจ้งความประสงค์รับเงินรอจ่ายคืน

หนังสือมอบอำนาจ

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงิน

คำขอและสัญญาเงินกู้สามัญ ATM

คำขอกู้บรรเทาความเดือดร้อนCOVID-19

คำขอกู้ปรับโครงสร้างหนี้

หนังสือค้ำประกันเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

คำขอกู้บรรเทาความเดือดร้อน2565

คำขอกู้ปันสุข2565

คำขอกู้หนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน

คำขอกู้แก้ไขปัญหาหนี้สิน2565

Go to top