สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด และหน่วยงานต้นสังกัดสมาชิก จำนวน 27 หน่วย

ได้หารือแนวทางการหักเงินและลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมใบบุญเพลส

นำโดยนายกมล เสนานุช ประธานกรรมการนายธราภพ วีระประทีป กรรมการและเลขานุการ

ว่าที่ ร.ท.ยุทธชาติ ไชยบุตร กรรมการและเหรัญญิก รักษาการผู้จัดการ และคณะกรรมการสหกรณ์ฯ เป็นผู้แทนสหกรณ์ฯ

และได้รับเกียรติจากนายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 นายกานนท์ แสนเภา

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 นางจารุชา พรมภักดี ผู้สอบบัญชีสหกรณ์

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลยและนายปภังกร ขันมณี ผู้แทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลยได้เข้าร่วมและให้คำแนะนำ

ในการดำเนินการแก่สหกรณ์ฯ และเจ้าหน้าที่การเงินจากหน่วยงานต้นสังกัด

dsc_6791
dsc_6794
dsc_6801
dsc_6808
dsc_6828
dsc_6832
dsc_6838
dsc_6842
dsc_6847
dsc_6856
dsc_6861
dsc_6866
dsc_6870
dsc_6875
dsc_6882
dsc_6883
dsc_6885
dsc_6889
dsc_6891
dsc_6895
 
 
Go to top