วันที่ 30 ตุลาคม 2560  เวลา 14.30 น. สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญนครสวรรค์ จำกัด
นำโดย  นายประสิทธิ์  คันซอทอง  กรรมการ
นายสมพงษ์  เชเดช  กรรมการ
นายมาโนช  ชีพสุวรรณ  ผู้จัดการ
นางศิริพร  สายคุณากร  ที่ปรึกษา
เข้าเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ฯ และแลกเปลี่ยนแนวคิดในการบริหารงานสหกรณ์
โดยมี  นายกมล  เสนานุช  ประธานกรรมการ
นายประทัด  ผาลี  รองประธานกรรมการ
นายธราภพ  วีระประทีป  เลขานุการ
นายอิทธิพล  ศรีมังกร  ประธานกรรมการเงินกู้
นายวุฒิ  อนุอัน  กรรมการเงินกู้
ว่าที่ ร.ท.ยุทธชาติ  ไชยบุตร  กรรมการ  รักษาการผู้จัดการ
และนายวิเชียร  ดานุรักษ์  เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน  รักษาการรองผู้จัดการ 
ให้การต้อนรับ
20011
20012
20014
20016
20017
20018
20019
20020
20021
20022
20023
20024
20038
36098
36099
36100
36101
36102
36103
36104
 
 
Go to top