ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้ง ประจำปี 2565

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้ง
ตำแหน่งประธานกรรมการ
กรรมการดำเนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2565
---------------
                   ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ซึ่งจะต้องมีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการสายบริหาร กรรมการสายปฏิบัติ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565 ดังมีรายละเอียดดังนี้
                   1. ตำแหน่งประธานกรรมการ 1 ตำแหน่ง
                   2. ตำแหน่งกรรมการสายบริหาร 5 ตำแหน่ง
                      - ผู้ที่ได้รับคะแนนเลือกตั้งในลำดับที่ 4 และลำดับที่ 5 จะมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 1 ปี                            เนื่องจากดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ลาออกจากการเป็นกรรมการ
                   3. ตำแหน่งกรรมการสายปฏิบัติ 3 ตำแหน่ง
                   4. ตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ 2 ตำแหน่ง
                   ซึ่งได้ประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ.2564 หมวดที่ 8 ข้อ 74.2 , 75 , 108 แล้วเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565
                   ดังนั้นจึงอาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัด-เลย จำกัด ข้อ 76 (ก)(2) “ควบคุมดูแลการดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอยู่ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เป็นผู้มีคุณสมบัติ มีสิทธิเข้าสู่ขบวนการรับเลือกตั้ง
                   ดังต่อไปนี้
                   1. ตำแหน่งประธานกรรมการ มีผู้สมัครจำนวน 2 ราย คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อบังคับสหกรณ์ฯข้อ 74(1) และ ข้อ 75 แล้ว
                   1. นายธราภพ วีระประทีป        ผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยา
                           - ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ  “เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ
                   2. นายกมล เสนานุช               ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา
                           - ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ  คุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ
                                                                    ข้อ 74(1)
                   2. ตำแหน่งกรรมการสายบริหาร มีผู้สมัครจำนวน 10 ราย คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อบังคับสหกรณ์ฯข้อ 74(2) และ ข้อ 75 แล้ว
                        1.นายประทัด ผาลี                ผู้อำนวยการโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม
                           - ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ  “เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ
                   2. นายมีชัย โสกันฑัต              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ
                           - ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ  “เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ
                   3. นายสุนทร ราชโยธา            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าบม
                           - ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ
                   4. นายอภิสิทธิ์ เกษเกษร          ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
                           - ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ  “เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ
                   5. นายปรีชา กมลรัตน์             ตำแหน่งก่อนเกษียณ รอง ผอ.สพป.ลย.1
                           - ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ   คุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ
                                                                    ข้อ 74(2)
                   6. นายศิลปกร น้อมในธรรม       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว
                           - ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ   คุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ
                                                                    ข้อ 75(5)
                   7. นายนพดล อินมา                ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแห้ววิทยา
                           - ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ  “เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ
                   8. นายประกิต สิงห์ทอง           ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 4
                           - ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ  “เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ
                   9. นายสมคิด เกษดา               ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม
                           - ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ  “เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ
                   10. นายนิกร สุรนาทชยานันท์    ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาหลวงวิทยา
                           - ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ  “เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ
                   3. ตำแหน่งกรรมการสายปฏิบัติ มีผู้สมัครจำนวน 8 ราย คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อบังคับสหกรณ์ฯข้อ 74(3) และ ข้อ 75 แล้ว
1. นายสัญจอห์ณ ราชมี            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่
                           - ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ  “เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ
2. ว่าที่ ร.ต.เสถียร พยุงตน        ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว
                           - ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ  “เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ
3. นายชัยทวี บุบผา               ผู้ช่วยศาสตราจารย์
                           - ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ  “เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ
4. นางกัญญนันทน์ ปัญญาดา     รอง ผอ.โรงเรียน อบจ.เลย 3 (บ้านขอนแดง)
                           - ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ  “เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ
5. นางปรียาภัทร จตุพรม          ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำจันทร์
                           - ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ   คุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ
                                                                    ข้อ 75(5)
6. นายสถิต วิเศษสัตย์             ครูโรงเรียนเลยพิทยาคม
                           - ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ  “เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ
7. นายเรวัตร์ จตุพรม              ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52
                           - ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ  “เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ
8. นายวุฒิ อนุอัน                  ข้าราชการบำนาญ
                           - ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ  “เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ
                   4. ตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  มีผู้สมัครจำนวน 3 ราย คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อบังคับสหกรณ์ฯข้อ 108 แล้ว
1. นายสมหวัง นาไชยเวศน์        ครูโรงเรียนนาด้วงวิทยา
                           - ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ     คุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ
                                                                      ข้อ 108 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ (2)
2. นายธีรนาถ ธัมมนทีธนัฌชานนท์        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์
                           - ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ     คุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ
                                                                      ข้อ 108 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ (2)
3. นายศุภสวัสดิ์ พิลา              ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
                           - ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ  “เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ
                   ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่คุณสมบัติไม่ผ่านตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ สามารถยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ โดยยื่นอุทธรณ์ ณ สำนักงานสหกรณ์ฯในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.30 น. คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติจะพิจารณาและประกาศผลการอุทธรณ์ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                                                                        ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
                                                                            มงคล ต้อยมาเมือง
                                                                         (นายมงคล ต้อยมาเมือง)
                                                               ประธานอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
                                                      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย   จำกัด
Go to top