ประกาศรับสมัครกรรมการดำเนินการ

 ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด
เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ
ประจำปี 2566
                   ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2565ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมขุมทองวิไลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งจะต้องมี
การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ
       ดังนั้นจึงอาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด
ข้อ 76(ก)(2)“ควบคุมดูแลการดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอยู่ในวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์”จึงประกาศรับสมัคร ดังมีรายละเอียดดังนี้
                             1. กรรมการดำเนินการสายบริหาร 4 ตำแหน่ง
                             2. กรรมการดำเนินการสายปฏิบัติการ 4 ตำแหน่ง
1. กำหนดวัน เวลา การรับสมัคร
          ผู้ประสงค์สมัครรับเลือกตั้ง ต้องยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งตามแบบที่สหกรณ์ฯกำหนดต่อกรรมการรับ-
สมัคร ในวันที่19 -31 มกราคม 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ ตามเวลาในหน่วยรับสมัคร และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งภายในวันที่
2 กุมภาพันธ์ 2566         
                                                   เอกสารในการสมัครรับเลือกตั้ง
กรรมการดำเนินการสายบริหาร/สายปฏิบัติ
                             1. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ         
                             2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
                             3. สำเนาทะเบียนบ้าน                       
                             4. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
                             5. เอกสารแสดงการมีคุณวุฒิหรือผ่านอบรมหลักสูตรด้านการเงิน การบัญชี
                                การบริหารจัดการ  เศรษฐศาสตร์ ตามกฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแล
                                สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2564 ข้อ 8 (ถ้ามี)
2. กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกตั้ง
          วันเลือกตั้งตรงกับวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่าง
เวลา08.30.00 น. – 12.30 น. ณ ปริมณฑลเลือกตั้งลานข้างห้องประชุมขุมทองวิไลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โดยวิธีการลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิคส์
3. ประกาศผลการเลือกตั้ง
          ประธานกรรมการเลือกตั้ง ประกาศผลการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
4. บทเฉพาะกาล
          4.1 กรณีมีผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
เสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและที่ประชุมใหญ่รับรอง เข้าดำรงตำแหน่งให้ครบตามที่กำหนด
          4.2 หากผลการเลือกตั้งมีผู้ได้รับคะแนนเท่ากัน ประธานกรรมการเลือกตั้งหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จัดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งจับสลากชี้ขาดผลการเลือกตั้ง
5. คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง
          5.1 คุณสมบัติกรรมการสายบริหาร
          เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด และเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหาร-
สถานศึกษา  หรือผู้บริหารการศึกษา และปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารการศึกษา
ในเขตพื้นที่จังหวัดเลย  หรือเป็นผู้เคยได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสายบริหารสหกรณ์-
ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด
          5.2 คุณสมบัติกรรมการสายปฏิบัติการ
          เป็นสมาชิกประเภทสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด
         
                   ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการดำเนินการ
           (1) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิด เกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต
           (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน
ฐานทุจริตต่อหน้าที่
           (3) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือคำมีวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการตาม
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
           (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตหน้าที่
           (5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชำระเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปี
ทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัด ถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจาก
การกระทำของตนเอง
           (6) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์นี้
           (7) ผู้ซึ่งย้ายหรือโอนตำแหน่งงานประจำจากจังหวัดที่สหกรณ์ตั้งอยู่ให้พ้นจากการเป็น
กรรมการสหกรณ์
         
                                                         ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566
                                                                       ธราภพ วีระประทีป
                                                                    (นายธราภพ วีระประทีป)
                                                                       ประธานกรรมการ
                                              สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด
Go to top