เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี2565

 เรื่อง     ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
         เรียน   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด
                    ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด โดยคณะกรรมการดำเนินการ
ชุดที่ 32/2565 มีวาระที่จะต้องแจ้งให้สมาชิกทราบและพิจารณา จึงเห็นสมควรจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมขุมทองวิไลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยเริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
                                      3.1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565
                                      3.2 รับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2565
                                      3.3 รับทราบผลประโยชน์และค่าตอบแทนกรรมการและผู้จัดการ
                                      3.4 รายงานอุบัติเหตุระหว่างเดินทางไปปฏิบัติงาน
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
                                      4.1 อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน กำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด
                     ปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2565
                                      4.2 พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิ ปี 2565                 
                                      4.3 พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานและงบประมาณรายจ่าย
          ประจำปี 2566
                                      4.4 พิจารณาอนุมัติกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี 2566
                                      4.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ
                                      4.6 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ฯ
                                      4.7 พิจารณาการขออุทธรณ์การขาดจากสมาชิกภาพ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องคำแนะนำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                                      - สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย
                                      - สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย
                                      - อื่นๆ  
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
                    จึงใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน โดยจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือใบขับขี่อย่างใดอย่างหนึ่งมาด้วยเพื่อใช้ประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม รวมถึงใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง                
                                                                                                     
                                                                                  ขอแสดงความนับถือ
                                                                                   ธราภพ วีระประทีป                 
                                                                               (นายธราภพ วีระประทีป)
                                                                                   ประธานกรรมการ
                                                      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด
Go to top