ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งกรรมการ 2566

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้ง
ตำแหน่งกรรมการดำเนินการ ประจำปี พ.ศ.2566
---------------
                   ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2565ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมขุมทองวิไลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยซึ่งจะต้องมีการ
เลือกตั้งกรรมการดำเนินการดังมีรายละเอียดดังนี้
                                     1. ตำแหน่งกรรมการสายบริหาร 4 ตำแหน่ง
                                              2. ตำแหน่งกรรมการสายปฏิบัติ 4 ตำแหน่ง
                   ซึ่งได้ประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 - 31 มกราคม 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
โดยคณะอนุกรรมการตรวจคุณสมบัติได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ
พ.ศ.2564หมวดที่ 8 ข้อ 74.2 , 75 แล้วเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
                   ดังนั้น จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เป็นผู้มีคุณสมบัติ มีสิทธิเข้าสู่
ขบวนการรับเลือกตั้ง  ดังต่อไปนี้
                   1. ตำแหน่งกรรมการสายบริหาร มีผู้สมัครจำนวน 5 ราย คณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติตามข้อบังคับสหกรณ์ฯข้อ 74.2(2) และ ข้อ 75 แล้ว
          หมายเลข  1. นายมีชัย โสกันฑัต          ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากปวน
                      - ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ  “เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ”
          หมายเลข   2. นายพยุง โพธิ์ชัย             ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคาน
                           - ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ  “เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ”
          หมายเลข   3. นายนิกร สุรนาทชยานันท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาหลวงวิทยา
                           - ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ   “เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ”
          หมายเลข   4. นายธีรนาถ ธัมมนทีธนัฌชานนท์     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์
                           - ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ   “เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ”
          หมายเลข   5. นายวิมล แพงโคตร          ข้าราชการบำนาญ
                           - ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ   “เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ”
                   2. ตำแหน่งกรรมการสายปฏิบัติ มีผู้สมัครจำนวน 4 ราย คณะกรรมการตรวจ
สอบคุณสมบัติตามข้อบังคับสหกรณ์ฯข้อ 74.2(3) และ ข้อ 75 แล้ว
          หมายเลข   1. นายภาคภูมิ พิลาแดง       ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา
                           - ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ   “เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ”
          หมายเลข   2. นายภูวนัย กุลบุตร          รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยา
                           - ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ   “เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ”
          หมายเลข   3. นายธนรัฐ บุตตะแสง        ครูโรงเรียนนาด้วงวิทยา
                           - ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ   “เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ”
          หมายเลข   4. นายเศรษฐ์ คุณทาบุตร      รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงกลมวิทยา
                           - ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ   “เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ”
                  วันลงคะแนนเลือกตั้งตรงกับวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 วันเสาร์ที่
18 กุมภาพันธ์ 2566เวลา 08.30.00 น. – 12.30 น. ณ ปริมณฑลเลือกตั้งลานข้างห้องประชุมขุมทองวิไล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยวิธีการลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิคส์
                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                                                        ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
                                                                 ธราภพ วีระประทีป
                                                              (นายธราภพ วีระประทีป)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด
Go to top